Ordliste for garasjekjøpere

Vi har samlet noen ord og uttrykk som du skal ha oversikt over når du går i gang med et garasjeprosjekt. Noen av dem bør du kunne, mens andre er mer for spesielt interesserte.

A-takstol: Loftsromtakstoler som gir mulighet for oppbevaring og opphold.

BYA: Bebygd areal er det arealet som en bygning dekker av terrenget, målt fra ytterveggs utside. Her tas med bygningsdeler utenfor fasadeliv som er understøttet fra terreng med; f.eks. utvendig trapp eller fremskutt front med bæring fra terreng. Sentralt når du regner ut utnyttelsesgraden av din tomt.

Carport: En garasje uten en eller flere sidevegger og port.

FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold. For garasje gjelder det som regel periodisk vedlikehold/behandling av kledning, rengjøring av takrenner, og smøring av portdeler (skinner, fjæring, hjul) iht. anvisninger fra leverandører.

Gavl/ gavlvegg: Gavl er den del av ytterveggen på et hus som direkte slutter seg til husets skrånende takflater. Gavlvegg kan også betegne husets kortvegger, uansett takform.

Gesims: Horisontalt eller skrått utspring fra vegg, del av takstolkonstruksjon. Gesimshøyde: Gesimshøyde er høyde på skjæringslinjen mellom ytterveggens ytre flate og takflaten, dvs. oppå takflaten. Tillatte maksimumshøyder oppgis gjerne i reguleringsplaner.

Hanebånd: Horisontal bjelke i loftsromtakstol.

Kotehøyde: En kote eller høydekurve er en linje på et kart, som markerer høydenivået i terrenget i forhold til en referansehøyde (normalt havnivået). Dette gjengis på situasjonskart.

Møne: Den høyeste delen av en takflate på en bygning.

Mønehøyde: Måles fra topp møne til planert terreng eller topp garasjegulv. Tillatte maksimumshøyder oppgis gjerne i reguleringsplaner.

Mønekvist: Takpåbygg med saltaksform.

Opplett: Takpåbygg med skråtak.

Panel: Kledning på vegg, stående eller liggende.

PBL: Plan- og bygningsloven; Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og planvedtak. Det enkelte tiltak skal utføres forsvarlig.

Pulttak: Skråtak med en ubrutt takflate.

Reguleringsplan: En reguleringsplan er et kart over et avgrenset område i en kommune som viser fremtidig grunnutnyttelse i området. Til kartet er det knyttet et sett av reguleringsbestemmelser.

Ringmur: Oppbygd mur som reisverk plasseres på, kan lages i f.eks. Leca, støpelementer eller forskales med støp.

Saltak: Betegnelse for et yttertak på en bygning eller et hus med to like, motstående sider som har fall, oftest mot langsidene.

Sikttrekant: Område ved vegkryss og avkjørsel som etter nærmere angitte regler sikrer tilstrekkelig sikt.

Situasjonskart: Situasjonskart for en eiendom inneholder opplysninger om eiendommens grenser, areal, høydekoter og gårds- og bruksnummer. Situasjonskart er påkrevd ved byggesaker som er søknads- og meldepliktig.

Snuhammer: Snumulighet på egen grunn (utenfor regulert veigrunn) må fremkomme. Dersom nødvendig snuareal omfatter areal på annen manns grunn kreves det en tinglyst avtale om dette før avkjørselsplanen kan godkjennes.

Sperretak: Takkonstruksjon av tre hvor de bærende elementer ligger på tvers av husets lengderetning.

Såle: Støpt gulv til garasje.

TEK 10/TEK 17: Teknisk forskrift som gir veiledning om tekniske krav til byggverk Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge.

U-grad: Reglene om grad av utnytting hører til plan- og bygningslovens regler om arealbruk. Grad av tillatt utnyttelse av tomt målt i %; angir forholdet mellom bebygd areal og netto tomt. Prosentstørrelse er gjerne spesifisert i lokal reguleringsplan.

Undergurt: Horisontal del av takstol, danner gulv i loftsromtakstol.

Utlekting: Gir mulighet for luftlag mellom kledning og vindsperre for å unngå fukt mellom kledning og vindsperre grunnet fukt-og temperaturforskjeller i luft.

Valmtak: Valmtak er skråtak hvor takflatene skråner jevnt ned til alle fire sider.

Vannbrett: Et vannbrett benyttes i hovedsak over og under vinduer/dører på yttervegg, for å lede vannet ut fra veggen.

Vindsperre: Vindsperre hindrer trekkproblemer, og er påkrevd når bygg skal isoleres. Det benyttes duk eller plater, og gjøres sammen med utlekting.

W-takstoler: Takstoler uten mulighet for lagring grunnet utforming.

Garasjebyggere siden 1960
Umbraco CMS fra MarkedsPartner